Home จป เทคนิค หน้าที่ จป เทคนิค 6 ข้อตามที่กฎหมายกำหนดมีอะไรบ้าง

หน้าที่ จป เทคนิค 6 ข้อตามที่กฎหมายกำหนดมีอะไรบ้าง

by admin
2K views
หน้าที่ จป เทคนิค

หน้าที่ จป เทคนิค

  1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
  3. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
  4. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างและรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
  5. รวบรวมสถิติและจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง
  6. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

เกี่ยวกับ

อบรม จป footer

บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด

Latest Posts

Featured Products

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed by safetysupervisor.com