Home » เช็คคุณสมบัติก่อนเข้าอบรมจป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค และคปอ

เช็คคุณสมบัติก่อนเข้าอบรมจป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค และคปอ

by pam
8 views
เช็คคุณสมบัติก่อนเข้าอบรมจป คปอ

ก่อนเข้าอบรมเพื่อการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.), ไม่ว่าจะเป็น จป. หัวหน้างาน, จป. บริหาร, จป. เทคนิค, หรือคปอ. (คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน) ผู้เข้าอบรมต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมจป หัวหน้างาน จปบริหาร คปอ

ก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ว่า ตำแหน่ง จป. ทุกระดับ และ คปอ. สามารถขึ้นทะเบียนได้กับบริษัทเดียวเท่านั้น ไม่สามารถทำควบ 2 ที่หรือนำวุฒิบัตรบริษัทเก่าไปใช้กับบริษัทใหม่ได้ ทำให้ในการเข้าอบรมทุกครั้งต้องมีเอกสารจากบริษัทยินยอมให้เข้าอบรม ในหลักสูตร จป ทุกระดับ และ คปอ  เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเข้าอบรมสำหรับผู้ที่ไม่ทราบว่าสามารถขึ้นทะเบียนได้เพียงที่เดียว นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผุ้เข้าอบรมแต่ละหลักสูตร ดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมจป. หัวหน้างาน

1. คุณสมบัติผู้เข้าอบรมจป. หัวหน้างาน

 • ตำแหน่ง: ต้องเป็นลูกจ้างที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานในองค์กร
 • ความยินยอม: ต้องได้รับความยินยอมจากนายจ้างเพื่อเข้ารับการอบรม (แสดงโดยเอกสารตอนสมัคร)
 • วุฒิการศึกษา: ไม่กำหนดขั้นต่ำวุฒิการศึกษา

2. คุณสมบัติผู้เข้าอบรมจป. บริหาร

 • ตำแหน่ง: เป็นลูกจ้างที่ถูกแต่งตั้งเป็นผู้บริหารในองค์กร
 • ความยินยอม: ต้องได้รับความยินยอมจากนายจ้างเพื่อเข้ารับการอบรม (แสดงโดยเอกสารตอนสมัคร)
 • วุฒิการศึกษา: ไม่กำหนดขั้นต่ำวุฒิการศึกษา

3. คุณสมบัติผู้เข้าอบรมจป. เทคนิค

 • คุณสมบัติเบื้องต้น: ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่เคยผ่านการฝึกอบรม จป.หัวหน้างาน และเคยขึ้นทะเบียนเป็นจป. หัวหน้างานมาก่อน
 • ความยินยอม: ต้องได้รับความยินยอมจากนายจ้างเพื่อเข้ารับการอบรม (แสดงโดยเอกสารตอนสมัคร)
 • วุฒิการศึกษา: ไม่กำหนดขั้นต่ำวุฒิการศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมจป. เทคนิคขั้นสูง

4. คุณสมบัติผู้เข้าอบรมจป. เทคนิคขั้นสูง

 • การศึกษา: ต้องจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวท., ปวส., ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง, อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์: มีประสบการณ์การทำงานเป็นจป. หัวหน้างานหรือจป. เทคนิคมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

5. คุณสมบัติผู้เข้าอบรม คปอ.

 • ตำแหน่ง: ต้องเป็นลูกจ้างที่ถูกเลือกตั้งจากทั้งฝ่ายนายจ้าง และลูกจ้าง ให้เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯในการทำงาน ขอองค์กร
 • ความยินยอม: ต้องได้รับความยินยอมจากนายจ้างเพื่อเข้ารับการอบรม (แสดงโดยเอกสารตอนสมัคร)

สรุป

การตรวจสอบคุณสมบัติเหล่านี้ก่อนเข้าอบรม เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานและความสามารถที่เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ที่พวกเขาจะต้องรับผิดชอบในอนาคต หากคุณมีคุณสมบัติพร้อมเข้าอบรมแล้วสามารถจองวันอบรม จปหัวหน้างาน จปบริหาร จปเทคนิค และคปอ ทั้งรูปแบบอินเฮ้าส์ และรูปแบบบุคคลทั่วไป ได้ที่นี่

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : (064) 958 7451 (คุณแนน)

logo safety supervisor

เกี่ยวกับ

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์ จํากัด

บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด

สาระน่ารู้

ติดต่อเรา

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by safetysupervisor.com