by admin

อบรม จป หัวหน้างาน

Safety Supervisor

ให้บริการฝึกอบรมหลักสูตร จป หัวหน้างาน , จป บริหาร , จป เทคนิค , อบรม คปอ ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมมอบส่วนลดพิเศษให้กับคุณ

เลขที่ใบอนุญาต จป. 63 – 010

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตาม กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565

อบรม จป หัวหน้างาน

อบรม จป หัวหน้างาน หลักสูตร 2 วัน

เรียนบทบาทหน้าที่ของ จป หัวหน้างาน ตามตำแหน่ง กฎหมายใหม่ความปลอดภัย 2565 เพื่อทราบถึงแนวทางการทำงาน จป หัวหน้างาน อย่างมืออาชีพ

01

จป หัวหน้างาน คือใคร ?

จป หัวหน้างานหมายถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ซึ่งกฎหมายใหม่ 2565 ได้กำหนดให้ จป หัวหน้างานนั้นเเป็นโดยตำแหน่งไม่สามารถปฏิเสธได้หากคุณเป็น หัวหน้างาน นั้นหมายถึงคุณคือ จป หัวหน้างานด้วย เช่นกัน

02

ขึ้นทะเบียน จป หัวหน้างาน ต้องทำอย่างไร

แนะนำแนวทางการขึ้นทะเบียนหลังจบการ อบรม จป หัวหน้างาน เพื่อนำไปยื่นขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่จังหวัดของตนเอง

บรรยากาศฝึกอบรม จป หัวหน้างาน
Play Video about บรรยากาศฝึกอบรม จป หัวหน้างาน

ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน

 • Monday
  8:00 AM - 9:00 PM
 • Weekdays
  8:00 AM - 9:00 PM
 • Sat - Sunday
  8:00 AM - 9:00 PM
 • Holiday
  8:00 AM - 9:00 PM
 • New Year
  8:00 AM - 9:00 PM

พูดคุยกับเจ้าหน้าที่
ทางออนไลน์

ให้คำแนะนำหรือพูดคุยสอบถามรายละเอียดการฝึกอบรม จป หัวหน้างานผ่าน Line โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เพิ่มเพื่อน

หลักสูตร จป หัวหน้างาน

ผู้เข้าอบรม จะต้องอบรมครบตามจำนวน 12 ชั่วโมง / 2 วัน และผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด

คุณสมบัติผู้อบรม

จะต้องเป็น จป หัวหน้างาน ในบริษัทที่ส่งอบรม ได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจในองค์กร

รูปแบบการอบรม

มี 2 แบบ

 1. อบรม จป หัวหน้างาน แบบอินเฮ้าส์
 2. อบรม จป หัวหน้างาน แบบบุคคลทั่วไป

กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน  ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง  ระดับวิชาชีพ  ระดับบริหาร  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  และหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบกิจการ

อบรม จป หัวหน้างาน หลักสูตร 2566 เรียนอะไร

โดยที่ กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๓ กำหนดให้นายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้ลูกจ้างมีคุณสมบัติ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร ทั้งนี้ หลักสูตร การฝึกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมของนายจ้างหรือผู้ให้บริการ ด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔๓ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมวด ๑ หลักสูตรการฝึกอบรม

ข้อ ๒ หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระยะเวลา การฝึกอบรมสิบสองชั่วโมง ประกอบด้วย ๔ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระยะเวลา การฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา                     

(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การค้นหาอันตรายจากการทำงานและการจัดทำคู่มือว่าด้วย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) การตรวจความปลอดภัย
(ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
(ค) การสอบสวน การวิเคราะห์ และการรายงานอุบัติเหตุ
(ง) การจัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงาน

(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรม สามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
(ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
(ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
(จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
(ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
(ฌ) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

เกี่ยวกับ

อบรม จป footer

บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด

Latest Posts

Featured Products

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed by safetysupervisor.com